Stowarzyszenia

Nasz Dworek ROZDZIAŁ 1


NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY§1


 Stowarzyszenie o nazwie Nasz Dworek zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, społecznym stowarzyszeniem pozarządowym, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.)oraz niniejszego statutu.


§2


 Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dworek.


§3


 1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną,


2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


§4


 Stowarzyszenie działa na terytorium Unii Europejskiej.


§5


 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


§6


 Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz może współpracować z innymi instytucjami.§7


 Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie Nasz Dworek Dworek 8, 59-600 Lwówek Śl.


§8


Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, co jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ 2


CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA§9


 Celem Stowarzyszenia jest:


1)       Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego przez organizowanie: spotkań z mieszkańcami,imprez kulturalnych i turystycznych, festynów i zabaw dla dzieci i dorosłych,


2)       Działanie na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,


3)       Działania propagujące rozwój fizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży,


4)       Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych,


5)       Inicjowanie działań i działanie na rzecz rozwoju wsi, lepszego zaspokajania różnych potrzeb jej mieszkańców,


6)       Działania na rzecz niesienia pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,


7)       Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,


8)       Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,


9)       Promowanie historii i walorów turystycznych wsi Dworek oraz Miasta i Gminy Lwówek Śląski,


10)    Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.


§10


 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1)       Występowanie o darowizny, dotacje i inne formy pomocy do osób fizycznych lub prawnych, do agend administracji państwowej zajmujących się rozdzielaniem środków finansowych, na cele z §9 oraz na zadania wynikające z uchwał władz Stowarzyszenia,


2)       Współpracę z innymi Stowarzyszeniami,


3)       Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego;


4)       Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i konkursów;


5)       Promowanie walorów turystycznych regionu;


6)       Organizowanie spotkań, wycieczek i wymiany międzynarodowej;


7)       Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych;


8)       Promowanie wydawnictw informacyjnych, popularnonaukowych upowszechniających wiedzę o regionie;


9)       Współpracę z osobami oraz instytucjami samorządowymi i naukowo - badawczymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ 3


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI§11


 1.       Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.


2.       Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


a)      Członków zwyczajnych,


b)      Członków wspierających,


c)       Członków honorowych.


3.       Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

  


§12


 1.       Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.


2.       Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.


3.       Członkiem honorowym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.§13


 1.       Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:


1)     imię i nazwisko (nazwę),


2)     miejsce zamieszkania (siedzibę),


3)     w przypadku osób fizycznych - datę i miejsce urodzenia,


4)     w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.


2.       Przyjęcie w poczet członków honorowych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego, lub ustnego zgłoszenia poprzez jednego z Członków Stowarzyszenia, po podaniu przez kandydata na członka honorowego następujących danych:


1)     imię i nazwisko,


2)     miejsce zamieszkania (siedzibę),


3)     datę i miejsce urodzenia,


3.       Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, o przyjęciu. Po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.


4.       Członkowie Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego Krajowy Rejestr Sądowy.§14


 Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty podjęcia uchwały.


§15


 1.       Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:


1)       przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,


2)       dbać o jego dobre imię i budzić zaufanie pozostałych członków Stowarzyszenia,


3)       popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,


4)       przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,


5)       terminowo opłacać składki członkowskie,


6)       brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia,


7)       przestrzegać ogulno przyjętych norm współżycia społecznego i nie działać na szkodę mieszkańców i lokalnej przedsiębiorczości.


2.       Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:


1)       przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,


2)       może składać wnioski we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.


3.       Członkowie wspierający i honorowi mają prawo przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


4.       Do obowiązków członków wspierających należ zrealizowanie zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.


§16


 Przynależność członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego ustaje wskutek:


1)       dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,


2)       wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku, gdy członek naruszył postanowienie statutu,


3)       rozwiązania Stowarzyszenia,


4)       śmierci członka.ROZDZIAŁ 4


WŁADZE STOWARZYSZENIA


§17


 Władzami Stowarzyszenia są:


1)       Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwane dalej Walnym Zebraniem,


2)       Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,


3)       Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną.


§18


1.       Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.


2.       Zarząd, Prezesa i Komisję Rewizyjną Wybiera Walne Zebranie w odrębnym tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów, wobecności przynajmniej 2/3 liczby składu Walnego Zebrania.


3.       Po upływie kadencji Zarząd, Prezes i Komisja Rewizyjna działają do dnia wyboru nowych władz.


4.       Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybierać można kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków.


5.       W przypadku nieobecności kandydata musi być złożona jego pisemna zgoda.


6.       W przypadku ustania członkostwa Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej z przyczyn określonych w §16 ust. 1 pkt 1  4, Zarząd lub Komisja Rewizyjna,zwołuje Walne Zebranie, celem uzupełnienia, poprzez wybór.


7.       Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.


§19


 Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.


ROZDZIAŁ 5


MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§24


 1.       Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze, akcje, obligacje.


2.       Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności, z odsetek bankowych oraz z ofiarności publicznej.


3.       Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4.       Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach, przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać ze zbiórek publicznych z zachowaniem obowiązujących przepisów.


§25


 Z majątku Stowarzyszenia zakazuje się:


1)     Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",


2)     Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz innych czonków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,


3)     Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,


4)       zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§26


1.       Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu bądź dwóch Członków Zarządu.


2.       Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.


3.       Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.


4.       Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.


5.       Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 29.09.1994 r.o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121).


6.       Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Zarząd. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na własnym rachunku bankowymROZDZIAŁ 6


PRZEPISY KOŃCOWE


§27


 Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenie lub połączeniu z innym, podejmuje Walne Zebranie tylko wówczas,gdy w tym celu zostało zwołane, większością 2/3 głosów przy obecności conajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§28


 Uchwałę przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§29


 1.       Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała Walnego Zebrania będzie stanowić inaczej.


2.       Obowiązki likwidatora określa ustawa Prawo o Stowarzyszeniach.


3.       Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.


§30


 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem  zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach i innych obowiązujących.


Uchwała nr  1/2011


 Z dnia 10.03.2011

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony